IT Academy to je 15 lektorov
.
Viac ako 700 kurzov
 
0,00(0 kurzov)
5.7.2019 20:32

Operačný program Ľudské zdroje

 

Rozvoj sektorových zručností – spol. IT Academy s. r. o.

(dopytovo-orientovaný projekt)

Kód výzvy: OPLZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 Rozvoj sektorových zručností

Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os: 3. Zamestnanosť

Investičná priorita: 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily

Špecifický cieľ: 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

Fond: Európskych sociálny fond (ESF)

www.esf.gov.sk

Poskytovateľ pomoci: Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR ako

sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje

www.ia.gov.sk

www.ludskezdroje.gov.sk

Trvanie projektu: 07/2019 – 12/2019

Krátky opis projektu:

Cieľom projektu s názvom „Rozvoj sektorových zručností – spol. IT Academy s.r.o.“ sú sektorové zručnosti vrátane IKT (informačno-komunikačné technológie) zručností 14 zamestnancov spoločnosti IT Academy s. r. o. Vytýčený cieľ projektu bude dosiahnutý vyškolením si vlastných zamestnancov pre požadované atraktívne pozície ako je manažér, analytik, grafik, marketingový a databázový špecialista. Práve tieto pozície žiadateľ potrebuje pre uspokojenie dopytu na trhu so vzdelávacími službami.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

 

 

Operačný program Ľudské zdroje

Adresa:
Tomášikova 50/A
831 04 Bratislava
mobil: 0917 095 406
e-mail: info@it-academy.sk
web: www.it-academy.sk
Pridajte sa k ostatným a získavajte informácie
o novinkách a akciách pre vás alebo
pre vašu firmu