IT Academy to je 15 lektorov
.
Viac ako 700 kurzov
 
0,00(0 kurzov)
4.7.2020 10:26

Operačný program Ľudské zdroje

Podpora pracovných miest spoločnosti IT Academy s.r.o.

(dopytovo-orientovaný projekt)

Kód výzvy: OPLZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest

Operačný program: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje

Prioritná os: 3. Zamestnanosť

Kód žiadosti o NFP: NFP312030U337

Investičná priorita: 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily

Špecifický cieľ: 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

Fond: Európskych sociálny fond, Celkové oprávnené výdavky 83683,93 €

www.esf.gov.sk

Poskytovateľ pomoci: Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR ako

sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje

www.ia.gov.sk

www.ludskezdroje.gov.sk

Trvanie projektu: 06/2020 – 06/2021

Krátky opis projektu:

Žiadateľom v rámci predkladaného projektu je spoločnosť IT Academy s.r.o., ktorá poskytuje vzdelávacie služby na slovenskom trhu už od roku 2012. Plány spoločnosti spočívajú v rozširovaní ponuky kurzov v oblasti informačných technológií, marketingu, reklamy a manažmentu. V roku 2019 spoločnosť IT Academy s.r.o. vytvorí 60 až 80 nových odborných kurzov, pre ktorých bezproblémovú prípravu a chod vznikla potreba vytvoriť 6 nových pracovných miest na pozícii copywriter a správca obsahu, PPC špecialista, social media špecialista a video editor. Novovytvorené pracovné miesta budú obsadené uchádzačmi o zamestnanie. Týchto 6 nových pracovných miest pokryje bezprostredný chod rozšírenej ponuky kurzov spoločnosti IT Academy s.r.o., ako i zlepší prístup uchádzačov o zamestnanie, podporí mobilitu pracovnej sily a prispeje k pracovnej diverzite zamestnávania nezamestnaných osôb na trhu práce. Cieľom predkladaného projektu s názvom "Podpora pracovných miest spoločnosti IT Academy s.r.o." je rozšírenie pracovného tímu žiadateľa o 6 nových pracovných pozícií. Predmetom projektu je vytvorenie a rozvoj nasledovných pracovných pozícií - copywriter a právca obsahu (2x) , social media špecialista (1x), PPC špecialista (2x) a videoeditor (1x). Predkladaný projekt sa bude realizovať na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja v miesta bydliska prijatých osôb do pracovného pomeru.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Operačný program Ľudské zdroje

Adresa:
Tomášikova 50/A
831 04 Bratislava
mobil: 0917 095 406
e-mail: info@it-academy.sk
web: www.it-academy.sk
Pridajte sa k ostatným a získavajte informácie
o novinkách a akciách pre vás alebo
pre vašu firmu