IT Academy to je 15 lektorov
.
Viac ako 700 kurzov
 
0,00(0 kurzov)

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri využití/nákupe služieb na www.it-academy.sk, kde prevádzkovateľom je spoločnosť IT Academy s.r.o. so sídlom Tomášikova 50/A Bratislava 831 04, zapísaná u Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 82857/B, email: info@it-academy.sk, IČO: 46759786, tel. č.: +421 917 095 406 a spoločnosť VITA Academy s.r.o. so sídlom Tomášikova 50/A Bratislava 831 04 zapísaná Vložka číslo: 157334/B, IČO: 54 239 516. Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej spotrebiteľskej zmluvy medzi predávajúcim/poskytovateľom na jednej strane a kupujúcim/záujemcom na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Dodávateľ/poskytovateľ (predávajúci) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci/spotrebiteľ (záujemca, zákazník) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci/podnikateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predajom či obchodovaním s nimi.

Služba je akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi odplatne alebo bezodplatne. Služba umožňuje Používateľovi vyhľadávať, zakupovať licencie, sťahovať, a zachovávať prístup k digitalizovanému elektronickému obsahu, akým sú napríklad elektronické knihy, publikácie alebo iný obsah digitálnej povahy (ďalej len "Elektronický obsah").

Podporované zariadenia a softvér. Zoznam podporovaných zariadení a softvéru, určených na získanie, zobrazovanie a používanie Elektronického obsahu, je uverejnený a pravidelne aktualizovaný na stránke www.it-academy.sk. Používateľ prehlasuje, že sa oboznámil so zoznamom podporovaných zariadení a softvéru. Berie na vedomie, že v prípade diel chránených proti nelegálnemu kopírovaniu šifrovaním. Poskytovateľ neručí za doručiteľnosť a použiteľnosť Elektronického obsahu na zariadeniach a softvéroch, ktoré nie sú uvedené v zozname podporovaných zariadení a softvéru

Sociálne DRM. Ak sú elektronické knihy a materiály prístupné bez ochrany šifrovaním, teda označené formátmi EPUB, PDF, MOBI, PPTX, DOCX, VSDX, XLSX, poskytovateľ si vyhradzuje právo použiť v stiahnutej e-knihe viditeľné aj skryté údaje, identifikujúce nákup. Medzi inými môže použiť meno, priezvisko a e-mail Používateľa na základe jeho registrácie na stránke www.it-academy.sk. Používateľ s týmto opatrením súhlasí.

Sprístupnenie Elektronického obsahu. Po uhradení Poskytovateľom určených poplatkov za sprístupnenie Elektronického obsahu, ktoré si Používateľ vybral z ponuky Poskytovateľa, Poskytovateľ do 21 pracovných dní sprístupní Elektronický obsah Používateľovi. Sprístupnením sa rozumie technické umožnenie stiahnutia Elektronického obsahu cez internet len a výlučne prostredníctvom podporovaných zariadení a softvéru. Používateľ si Elektronický obsah prevezme po jeho sprístupnení. Od momentu prevzatia Elektronického obsahu Používateľom sa povinnosti Poskytovateľa považujú za naplnené. Úhradou sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa.

Používanie elektronického obsahu. Poskytovateľ poskytuje Používateľovi nevýhradné právo uchovávať si primeraný počet permanentných kópii daného Elektronického obsahu, prezerať, používať a zobrazovať Elektronický obsah neobmedzene veľa krát, výlučne len pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použitie. Elektronický obsah bude považovaný za Poskytovateľom licencovaný Používateľovi, ak Poskytovateľ neurčí inak.

Obmedzenia. Ak nie je špecificky uvedené inak, Elektronický obsah je chránený autorským zákonom. Používateľ nemôže predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k Elektronickému obsahu alebo akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej strane, nesmie odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v Elektronickom obsahu. Používateľ nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni Elektronický obsah. Nebude tiež nabádať, napomáhať alebo autorizovať inú osobu, aby tak činila.

Zákaz nelegálneho používania a Výhrada práv. Používateľ nemôže používať Službu ani Elektronický obsah pre akýkoľvek protizákonný účel. Používateľ berie na vedomie, že využitím Služby a zaplatením za licenciu na použitie Elektronického obsahu nedochádza k prenosu duševného vlastníctva Poskytovateľa ani žiadneho z jeho dodávateľov. Všetky súčasti Elektronického obsahu sú licencované, nie predávané, a takáto licencia je nevýhradná.

Zmeny Služby. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť, pozastaviť alebo zrušiť Službu alebo jej jednotlivé súčasti. Poskytovateľ nemá záväzky voči Používateľovi v prípade, že sa rozhodne toto právo využiť.Ukončenie. Práva Používateľa vyplývajúce z tejto Dohody sú automaticky ukončené bez upozornenia, v prípade, že Používateľ nedodrží ktorékoľvek z ustanovení tejto Dohody.  V prípade takéhoto ukončenia musí Používateľ ukončiť akékoľvek používanie Služby alebo Elektronického obsahu a Poskytovateľ môže zamedziť prístupu Používateľa k Službe alebo jej jednotlivým častiam, a/alebo k Elektronickému obsahu bez nároku na vrátenie poplatkov Používateľovi.

Oddeliteľnosť. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné, alebo neskôr stratia platnosť a účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení.

Zmeny a doplnenia. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť Dohodu na základe vlastného uváženia. Učiní tak uverejnením pozmenených podmienok na stránke www.it-academy.sk. Využívanie Služby a Elektronického obsahu Používateľom nasledujúce po zmene je považované za súhlas Používateľa so zmeneným znením Licenčnej dohody a podmienok používania.

Vyhlásenie o záruke. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že používa Službu a Elektronický obsah na vlastné riziko. Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadnú škodu, ktorá v súvislosti s používaním Služby alebo Elektronického obsahu Používateľovi vznikne. Služba, Elektronický obsah, alebo ich súčasti, sú poskytované v aktuálnom stave, s prípadnými nedostatkami a bez záruky. Všetky poplatky uskutočnené v súvislosti so Službou sú finálne a Používateľ nemá nárok na ich vrátenie, ak Poskytovateľ neurčí inak.

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Záujemca sa na školenie môže prihlásiť prostredníctvom on-line prihlášky, ktorú nájde na web stránke www.it-academy.sk, e-mailom alebo osobne. Po prijatí objednávky sú záujemcovi zaslané potvrdenie objednávky a pokyny k úhrade (v prípade neobdržania potvrdenia objednávky, podkladov k platbe a ku školeniu, je vysoko doporučené bezodkladne kontaktovať poskytovateľa). Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.it-academy.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky záujemca potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkanej služby na internetovej stránke www.it-academy.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky záujemcom (on-line prihlášky) a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email záujemcu, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť a ani ju vypovedať. V prípade objednávky prostredníctvom emailu vzniká zmluva až potvrdením objednávky zo strany poskytovateľa.

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a zákazník má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani záujemcu, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

Podmienky používania e-materiálov a video materiálov

Toto je dohoda medzi koncovým používateľom elektronického obsahu (ďalej len "Používateľom") a IT Academy s.r.o./VITA Academy s.r.o./Digima s.r.o. (ďalej len "Poskytovateľ"), ktorá nadväzuje na Všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa a upravuje podmienky používania elektronických kníh poskytovaných prostredníctvom služieb internetového obchodu it-academy.sk (ďalej len "Služba").

Prosím prečítajte si túto licenčnú dohodu a podmienky používania, ako aj všetky ostatné pravidlá a informácie, ktoré sa k elektronickými materiálmi, video materiálmi a e-knihám poskytovaným prostredníctvom Služby vzťahujú (vrátane, ale nie len, pravidlá, podmienky a informácie uverejnené na stránke www.it-academy.sk). Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto licenčnej dohody, žiadame Vás, aby ste nepristupovali k nákupu elektronických kníh a materiálov. Zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky na zakúpenie elektronickej knihy alebo video materiálov prostredníctvom Služby dávate najavo svoj súhlas s touto Licenčnou dohodou a podmienkami používania. Objednávku elektronického obsahu nie je možné po jej zaplatení zrušiť ani vrátiť peniaze. Zároveň stiahnutím elektronického obsahu strácate nárok na odstúpenie od zmluvy. Poskytovateľ nezabezpečuje softvér ani programované vybavenie pri kúpe online kurzov a elektronických materiálov. Službu Ementoring je možné si zakúpiť k online a prezenčným kurzom. Ementoringom sa rozumie elektronická komunikácia prostredníctvom emailových správ zákazníka a konzultanta/lektora. Ementoring obsahuje celkovo 3 emailové správy zákazníka s 1 otázkou na konzultanta/lektora. Ementoring je dostupný po dobu 1 mesiaca. Lektor má 7 pracovných dní na odpoveď. V prípade, že zákazník zakúpenú službu ementoring nevyužije a nevyčerpá 3 emailové správy po dobu 1 mesiaca služba sa ďalej nepredlžuje a končí.

Storno objednávky

Spotrebiteľ môže zrušiť objednávku do 24 hodín od podania objednávky avšak takéto storno musí byť preukázateľne doručené Dodávateľovi. Toto storno sa nevzťahuje na objednávky, ktorých začiatok plnenia je v nasledujúcich 5 kalendárnych dňoch.

Storno účasti

Každé zrušenie účasti alebo zmena dátumu rezervácie musí byť oznámená vopred písomne, alebo e-mailom. Záväzné sú informácie oznámené len v e-mailovej komunikácií. Informácie oznámené telefonicky musia byť potvrdené obom stranami e-mailom. Zmena dátumu rezervácie alebo storno 30 a viac pracovných dní pred začiatkom školenia sú bezplatné. V období 29-16 pracovných dní je poplatok za zmenu alebo storno vo výške 35 % ceny, v období 15-10 pracovných dní je poplatok za zmenu alebo storno vo výške 65 % ceny, v období 9-6 pracovných dní je poplatok za zmenu alebo storno vo výške 85 % ceny, menej ako 5 pracovných dní je poplatok za zmenu alebo storno vo výške 100 % ceny kurzu. Pri neúčasti na kurze účtujeme storno poplatok vo výške 100 % z ceny kurzu. Zmena termínu menej ako 5 pracovných dní je spoplatnená poplatkom až do výšky 100 % z celkovej objednávky a stanovenie výšky storno poplatku je výlučne v kompetencii Poskytovateľa. V prípade, že sa účastník rozhodne pre zmenu termínu a následne zruší termín školenia, platí storno vo výške 100 %. Účastník si v prípade, že sa sám nemôže zúčastniť kurzu, môže nájsť za seba náhradu. Zmena mena účastníka školenia je bezplatná, avšak musí byť vopred preukázateľne oznámená Dodávateľovi. V prípade, že firemný zákazník si žiada školenie na mieru alebo žiada uzatvorené školenie len pre seba a svojich účastníkov musí zabezpečiť minimálny počet účastníkov pre otvorenie kurzu. Informácia o minimálnom počte účastníkov je vypísaná pri každom kurze. Ide o spravidla o 4 až 5 účastníkov. Po objednaní kurzu sa stáva záväzným, že musí zabezpečiť minimálny počet účastníkov na školení inak platí 100 % storno.

Ceny

Ceny jednotlivých produktov pri dodávateľovi VITA Academy s.r.o. sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní a pri dodávateľovi IT Academy s.r.o. sú ceny udávané bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Spotrebiteľ má možnosť v dostatočnom predstihu sa zoznámiť s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny a rovnako informáciou prostredníctvom elektronickej pošty či telefonicky, kto bude konečným dodávateľom. Spoločnosť VITA Academy s.r.o. zabezpečuje niektoré školenia, špecializované kurzy, materiály, online záznamy a konzultácie. Vystavenie certifikátu o absolvovaní kurzu v anglickom jazyku je možné za poplatok 5 Eur bez DPH. Cena za akreditovanú skúšku alebo opravný termín skúšky je 30 Eur bez DPH. Pri termínoch cez víkendy a počas sviatkov si pripláca dvojnásobok ceny.

Platobné podmienky

Cenu za kurz záujemca zaplatí prevádzkovateľovi a to buď:

  • Bankovým prevodom na účet
  • Paypal
  • Besteron elektronické platby

Po vytvorení a odoslaní objednávky bude záujemcovi zaslaná zálohová faktúra, ktorá musí byť uhradená a cena pripísaná na bankový účet poskytovateľa alebo zaplatená v hotovosti v sídle spoločnosti, najneskôr v deň jej splatnosti a zároveň najneskôr siedmy deň pred začiatkom kurzu. V prípade prihlásenia sa 3 a menej dní pred konaním kurzu je potrebné zaplatiť poplatok ihneď a to aj v prípade, že do objednávky objednávateľ zadal viacero položiek a má záujem uplatniť si množstevnú zľavu. Iný termín, či spôsob úhrady, je možný iba po písomnej dohode. V opačnom prípade bude rezervácia miesta na kurze uvoľnená pre ďalších záujemcov. V prípade, že na kurz je k dispozícii posledné miesto, spoločnosť si vyhradzuje toto miesto predať s individuálnym príplatkom.

Ak objednávateľ neakceptuje úhradu zálohou faktúrou, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť spoločnosti IT Academy s.r.o. prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky a zároveň poslať formálnu objednávku školenia. Na základe tejto informácie a formálnej objednávky bude klientovi/spoločnosti vystavená faktúra po skončení školenia, s lehotou splatnosti podľa vzájomnej dohody, spravidla 7 dní, maximálne však 30 dní. Zároveň si vyhradzujeme právo zamietnuť platbu po skončení školenia, a to najmä z dôvodu, že objednávateľ nemá u nás obchodnú históriu, že spoločnosť objednávateľa je dlžníkom vo verejných registroch ako sú Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Daňový úrad, atď., prípadne ak objednávateľ v minulosti neuhradil v lehote splatnosti nami vystavené faktúry.

Po úhrade bude zaslaná pozvánka v elektronickej forme na e-mailovú adresu objednávateľa. V prípade oneskorenia úhrady fakturovanej sumy je spoločnosť oprávnená účtovať zákazníkovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z účtovanej sumy za deň oneskorenia. Vyhradzujeme si právo na informáciu zo strany objednávateľa kurzu, a to bezodkladne písomne na fakturačnú adresu alebo e-mailom na adresu info@it-academy.sk, pokiaľ poskytovaný kurz alebo školenie objednávateľ poskytuje tretej strane za účelom zisku, t. j. neposkytuje vzdelávanie svojim zamestnancom, ale vzdelávanie fakturuje ďalej ako službu pre inú spoločnosť alebo súkromné osoby. V prípade neoznámenia vyššie uvedenej skutočnosti si vyhradzujeme právo takýto kurz zrušiť bez nároku na vrátenie financií objednávateľovi a takéto konanie vníma ako hrubé porušenie obchodných podmienok. Takáto forma predaja našich školení tretej strane nie je zakázaná, len si nárokujeme vopred na informácie o takejto transakcii.

Prosíme venujte maximálnu pozornosť správnemu vyplneniu platobných údajov. V prípade chybne odoslanej platby (na nesprávny účet, alebo vo vyššej sume) môžete požiadať o vrátenie príslušnej finančnej čiastky. Žiadosť o vrátenie chybne odoslanej finančnej čiastky treba doložiť vyhlásením, že platbu ste zaslali omylom, ako aj potvrdením o platbe (výpis z kartového účtu alebo výpis z bežného účtu, odkiaľ bola platba odúčtovaná). Na spracovanie žiadosti a spätný prevod si vyhradzujeme 30 dní a účtujeme administratívny poplatok vo výške 36 EUR.

Záujemca má možnosť zakúpiť balík kurzov za zvýhodnenú cenu so zľavou 3-8 %. Kurzy balíka, firemné balíky kurzov, konzultácie, predplatené firemné kurzy a vzdelávanie či iné vzdelávacie aktivity je potrebné absolvovať najneskôr do konca kalendárneho roka. V opačnom prípade záujemca stráca právo absolvovať kurzy a platí 100 % storno. Je povinnosťou klienta, aby si sám sledoval čerpanie a využívanie kurzov spolu s dátumami otvorenia a platnosti kurzov. Pri zakúpení online kurzov alebo ementoringu poskytovateľ nezabezpečuje licencie na softvéry alebo programy pre zákazníka. Zákazník si ich zabezpečuje samostatne.

Program kurzu

Program kurzov je vždy uvedený podrobne u jednotlivých kurzov. V cene kurzu je zahrnuté tiež občerstvenie vo forme teplých a studených nápojov počas prestávok. Po absolvovaní kurzu obdrží každý účastník elektronický certifikát. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť obsahové osnovy a zameranie jednotlivého kurzu, druh občerstvenia alebo súvisiacich služieb. Na všetkých kurzoch organizovaných spoločnosťou IT Academy s.r.o. a VITA Company s.r.o. je prísne zakázané vyhotovovanie akýchkoľvek audiovizuálnych záznamov z dôvodu ochrany duševného vlastníctva spoločností a jej lektorov a práv ochrany osobných údajov ostatných účastníkov kurzu. Toto sa netýka vytvárania záznamov obrazovky z počítača účastníka (tzv. screenshotov), ktoré je na všetkých kurzoch povolené. Záznamy zo školení je možné zakúpiť priamo prostredníctvom online objednávky s uvedením informácie, záujem o materiály a video záznam do poznámky v objednávkom formulári. Počas obdobia pandémie sa prezenčné kurzy nahrádzajú a realizujú online kurzami a to buď v online živej podobe alebo existujúcimi vytvorenými online kurzami.

Zmena konania kurzu

Spoločnosť si vyhradzuje právo presunúť konanie kurzu pri situácii, ktorú nemôže ovplyvniť (napr. vážna choroba lektora, poruchy dodávky elektrického prúdu, internet, a iné). O zmene bezodkladne informuje spotrebiteľa, v prípade, že spotrebiteľ s touto zmenou nesúhlasí, má právo od zmluvy odstúpiť. Spoločnosť si taktiež vyhradzuje právo presunúť kurz na iný termín pri nedostatočnom počte prihlásených záujemcov (t. j. 3 účastníci a menej). O zmene bezodkladne informuje spotrebiteľa, v prípade, že spotrebiteľ s touto zmenou nesúhlasí, má právo od zmluvy písomne odstúpiť.

Reklamácia a jej uplatnenie

Poskytovateľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.

Vybavením reklamácie sa rozumie písomné vyjadrenie o uznaní nároku alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

Poskytovateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie (reklamačný protokol). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Spotrebiteľ je povinný uplatniť reklamáciu ihneď/bezodkladne. Reklamácia sa uplatňuje v sídle poskytovateľa služieb alebo emailom:

adresa predávajúceho: Tomášikova 50/A, Bratislava 831 04

email: info@it-academy.sk

telefón: +421 917 095 406

Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle spotrebiteľ písomne na adresu sídla predávajúceho:

IT Academy s.r.o.

Tomášikova 50/A

Bratislava 831 04

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Ak poskytovateľ nesplní zmluvu, pretože objednanú službu nemôže poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za službu alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Záujemca uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email info@it-academy.sk. Osobné údaje zákazníkov prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom doručenia súvisiacich materiálov. Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je zákazníkovi dostupná.

Zákazník súhlasí, aby mu prevádzkovateľ posielal na jeho email informácie o aktuálnych ponukách, prezentáciách, súťažiach a pod. Tento súhlas je taktiež potvrdený zákazníkom aktívnym odklikom pri odosielaní objednávky. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je zákazník oprávnený kedykoľvek odvolať emailom na info@it-academy.sk alebo nesúhlasom zaslaným na adresu sídla predávajúceho.

Na rozšírenie rozsahu funkcií internetovej ponuky a pohodlnejšiu úpravu používania sa pre používateľa používajú tzv. cookies. Používateľ má možnosť pomocou vhodných nastavení v prehliadači zabrániť uloženiu cookies do pamäte na používateľskom počítači. Internetová stránka používa funkciu Google Remarketing na inzerciu online. Remarketing umožňuje znova osloviť používateľa, ktorý už navštívil internetové stránky, a zobrazovať pre neho reklamný obsah špecificky zacielený na záujmy, ktoré prejavil počas týchto predchádzajúcich návštev. Dodávatelia tretej strany (vrátane spoločnosti Google) zobrazujú naše reklamy na webových stránkach na internete. Návštevníci môžu zrušiť používanie súborov cookie spoločnosti Google, keď navštívia stránku spoločnosti Google https://www.google.com/settings/ads.

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.it-academy.sk v deň odoslania objednávky záujemcovi, ktorý ich bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí aktívnym odklikom pri potvrdení objednávky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok. Ak dôjde ku zmene obchodných podmienok v období medzi objednávkou a samotným poskytnutím služby, o tejto zmene poskytovateľ zákazníka oboznámi.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 12. 11. 2013.

Tieto obchodné podmienky boli konzultované občianskym združením SOS - ochrana spotrebiteľa (www.ochrana-spotrebitela.sk), ktoré je tiež prevádzkovateľom internetovej stránky www.obchodne-podmienky.sk.

Toto potvrdzuje udelený certifikát a logo SOS.

V prípade akýchkoľvek nejasností súvisiacich s týmito obchodnými podmienkami môžete SOS kontaktovať na info@obchodne-podmienky.sk.

Adresa:
Tomášikova 50/A
831 04 Bratislava
mobil: 0917 095 406
e-mail: info@it-academy.sk
web: www.it-academy.sk
Pridajte sa k ostatným a získavajte informácie
o novinkách a akciách pre vás alebo
pre vašu firmu