IT Academy to je 15 lektorov
.
viac ako 350 kurzov
 
0,00(0 kurzov)

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri využití/nákupe služieb na www.it-academy.sk, kde prevádzkovateľom je spoločnosť IT Academy s.r.o., so sídlom Pionierska 1588/15, Bratislava - Nové mesto 83102, zapísaná u Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 82857/B, email: info@it-academy.sk, IČO: 46759786, tel. č.: +421 917 095 406. Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej spotrebiteľskej zmluvy medzi predávajúcim/poskytovateľom na jednej strane a kupujúcim/záujemcom na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

Prevádzkovateľ je platcom DPH.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Dodávateľ/poskytovateľ (predávajúci) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci/spotrebiteľ (záujemca, zákazník) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci/podnikateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predajom či obchodovaním s nimi.

Služba je akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi odplatne alebo bezodplatne.

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Záujemca sa na školenie môže prihlásiť prostredníctvom on-line prihlášky, ktorú nájde na web stránke www.it-academy.sk, e-mailom alebo osobne. Po prijatí objednávky sú záujemcovi zaslané potvrdenie objednávky a pokyny k úhrade (v prípade neobdržania potvrdenia objednávky alebo podkladov k platbe, je vysoko doporučené bezodkladne kontaktovať poskytovateľa). Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.it-academy.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky záujemca potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkanej služby na internetovej stránke www.it-academy.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky záujemcom (on-line prihlášky) a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email záujemcu, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť a ani ju vypovedať. V prípade objednávky prostredníctvom emailu vzniká zmluva až potvrdením objednávky zo strany poskytovateľa.

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a zákazník má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani záujemcu, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

Storno objednávky

Spotrebiteľ môže zrušiť objednávku do 24 hodín od podania objednávky avšak takéto storno musí byť preukázateľne doručené Dodávateľovi. Toto storno sa nevzťahuje na objednávky, ktorých začiatok plnenia je v nasledujúcich 5 kalendárnych dňoch.

Storno účasti

Každé zrušenie účasti alebo zmena dátumu rezervácie musí byť oznámená vopred písomne, alebo e-mailom. Zmena dátumu rezervácie alebo storno 30 a viac pracovných dní pred začiatkom školenia sú bezplatné. V období 29-16 pracovných dní je poplatok za zmenu alebo storno vo výške 25 % ceny, v období 15-10 pracovných dní je poplatok za zmenu alebo storno vo výške 50 % ceny, v období 9-4 pracovných dní je poplatok za zmenu alebo storno vo výške 75 % ceny, menej ako 4 pracovné dni je poplatok za zmenu alebo storno vo výške 100 % ceny kurzu. Pri neúčasti na kurze účtujeme storno poplatok vo výške 100 % z ceny kurzu. Účastník si v prípade, že sa sám nemôže zúčastniť kurzu, môže nájsť za seba náhradu. Zmena mena účastníka školenia je bezplatná, avšak musí byť vopred preukázateľne oznámená Dodávateľovi.

Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Spotrebiteľ má možnosť v dostatočnom predstihu zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.

Konečná cena

Je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie služby zaplatiť.

Platobné podmienky

Cenu za kurz záujemca zaplatí prevádzkovateľovi a to buď:

  • bankovým prevodom na účet č. SK84 1100 0000 0029 2688 1066
  • paypal
  • trustpay

Po vytvorení a odoslaní objednávky bude záujemcovi zaslaná zálohová faktúra, ktorá musí byť uhradená a cena pripísaná na bankový účet poskytovateľa alebo zaplatená v hotovosti v sídle spoločnosti, najneskôr v deň jej splatnosti a zároveň najneskôr siedmy deň pred začiatkom kurzu. V prípade prihlásenia sa 3 a menej dní pred konaním kurzu je potrebné zaplatiť poplatok ihneď. Iný termín, či spôsob úhrady, je možný iba po písomnej dohode. V opačnom prípade bude rezervácia miesta na kurze uvoľnená pre ďalších záujemcov. V prípade, že na kurz je k dispozícii posledné miesto, IT Academy s.r.o. si vyhradzuje toto miesto predať s individuálnym príplatkom.

Po úhrade bude zaslaná pozvánka v elektronickej forme na e-mailovú adresu objednávateľa. V prípade oneskorenia úhrady fakturovanej sumy je spoločnosť IT Academy s.r.o. oprávnená účtovať zákazníkovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z účtovanej sumy za deň oneskorenia.

Program kurzu

Program kurzov je vždy uvedený podrobne u jednotlivých kurzov. V cene kurzu je zahrnuté tiež občerstvenie vo forme teplých a studených nápojov počas prestávok. Po absolvovaní kurzu obdrží každý účastník certifikát. Spoločnosť IT Academy s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť obsahové osnovy a zameranie jednotlivého kurzu, druh občerstvenia alebo súvisiacich služieb.

Zmena konania kurzu

Spoločnosť IT Academy s.r.o. si vyhradzuje právo presunúť konanie kurzu pri situácii, ktorú nemôže ovplyvniť (napr. vážna choroba lektora, poruchy dodávky elektrického prúdu, internet, a iné). O zmene bezodkladne informuje spotrebiteľa, v prípade, že spotrebiteľ s touto zmenou nesúhlasí, má právo od zmluvy odstúpiť. Spoločnosť IT Academy s.r.o. si taktiež vyhradzuje právo presunúť kurz na iný termín pri nedostatočnom počte prihlásených záujemcov (t.j. 2 účastníci a menej). O zmene bezodkladne informuje spotrebiteľa, v prípade, že spotrebiteľ s touto zmenou nesúhlasí, má právo od zmluvy písomne odstúpiť.

Reklamácia a jej uplatnenie

Poskytovateľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.

Vybavením reklamácie sa rozumie písomné vyjadrenie o uznaní nároku alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

Poskytovateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie (reklamačný protokol). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Spotrebiteľ je povinný uplatniť reklamáciu ihneď/bezodkladne. Reklamácia sa uplatňuje v sídle poskytovateľa služieb alebo emailom:

adresa predávajúceho: Pionierska 15, Bratislava 831 02

email: info@it-academy.sk

telefón: +421 917 095 406

Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle spotrebiteľ písomne na adresu sídla predávajúceho:

IT Academy s.r.o.

Pionierska 15

Bratislava 831 02

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Ak poskytovateľ nesplní zmluvu, pretože objednanú službu nemôže poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za službu alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Záujemca uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email info@it-academy.sk. Osobné údaje zákazníkov prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom doručenia súvisiacich materiálov. Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je zákazníkovi dostupná.

Zákazník súhlasí, aby mu prevádzkovateľ posielal na jeho email informácie o aktuálnych ponukách, prezentáciách, súťažiach a pod. Tento súhlas je taktiež potvrdený zákazníkom aktívnym odklikom pri odosielaní objednávky. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je zákazník oprávnený kedykoľvek odvolať emailom na info@it-academy.sk alebo nesúhlasom zaslaným na adresu sídla predávajúceho.

Na rozšírenie rozsahu funkcií internetovej ponuky a pohodlnejšiu úpravu používania sa pre používateľa používajú tzv. cookies. Používateľ má možnosť pomocou vhodných nastavení v prehliadači zabrániť uloženiu cookies do pamäte na používateľskom počítači. Internetová stránka používa funkciu Google Remarketing na inzerciu online. Remarketing umožňuje znova osloviť používateľa, ktorý už navštívil internetové stránky, a zobrazovať pre neho reklamný obsah špecificky zacielený na záujmy, ktoré prejavil počas týchto predchádzajúcich návštev. Dodávatelia tretej strany (vrátane spoločnosti Google) zobrazujú naše reklamy na webových stránkach na internete. Návštevníci môžu zrušiť používanie súborov cookie spoločnosti Google, keď navštívia stránku spoločnosti Google http://www.google.com/settings/ads.

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.it-academy.sk v deň odoslania objednávky záujemcovi, ktorý ich bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí aktívnym odklikom pri potvrdení objednávky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok. Ak dôjde ku zmene obchodných podmienok v období medzi objednávkou a samotným poskytnutím služby, o tejto zmene poskytovateľ zákazníka oboznámi.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 12. 11. 2013.

Tieto obchodné podmienky boli konzultované občianskym združením SOS - ochrana spotrebiteľa (www.ochrana-spotrebitela.sk), ktoré je tiež prevádzkovateľom internetovej stránky www.obchodne-podmienky.sk.

Toto potvrdzuje udelený certifikát a logo SOS.

V prípade akýchkoľvek nejasností súvisiacich s týmito obchodnými podmienkami môžete SOS kontaktovať na info@obchodne-podmienky.sk.

Adresa:
Pionierska 1588/15
831 02 Bratislava
mobil: 0917 095 406
e-mail: info@it-academy.sk
web: www.it-academy.sk
Pridajte sa k ostatným a získavajte informácie
o novinkách a akciách pre vás alebo
pre vašu firmu